قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

در قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید موارد زیر مشخص شود.

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا(پایه)

ج-ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها

د) محل انجام کار

ه) تاریخ انعقاد قرارداد

و)مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز) مواردی دیگر که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می نماید.

طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند که مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.

شرکت پیمانکار تامین نیروی انسانی ماهر نیرو پارسا  از سال 1385 تا کنون طبق ضوابط قوانین جاری همواره با صیانت از حقوق کارگران و نیز تامین خواسته کارفرمایان تعهدات خود را اجرایی نموده است.

به منظور آشنایی بیشتر با قرارداد کار یک نمونه از قرارداد کار در قالب فایل pdf تهیه و از طریق کلیک بر روی دکمه ذیل قابل دانلود می باشد.