آشنایی با نگهبان محله

اجرای طرح نگهبانان محله با مشارکت مردمی از جمله طرح های است که نیروی انتظامی با رویکردی جدید قسمتی از خدمات انتظامی غیر ذاتی خود را به موسسات خصوصی و شرکت های دارای ضوابط واگذار نموده است و اصولا برقراری و حفظ نظم و امنیت در جوامع انسانی نیازمند کارکنانی هوشمند، مطلع و متخصص در امور حفاظتی و مراقبتی بوده است. به منظور اطلاع رسانی عمومی و نیز آشنایی بیشتر با مفاهیم نگهبان و اصول نگهبانی شرکت ماهر نیرو پارسا به عنوان پیمانکار تامین نیروی انسانی با مطالعه کتاب های آموزشی منتشره توسط معاونت انتظامی ناجا اقدام به اطلاع رسانی نکات آموزشی در این خصوص می نماید لازم به ذکر است اهداف اصلی طرح نگهبان محله ایجاد آسایش و آرامش و کاهش جرائم و نیز افزایش احساس امنیت می باشد لیکن در ابتدا به تعریف نگهبانی و وظایف نگهبان محله می پردازیم

تعریف نگهبانی: به روش ها و اقدامات قانونمندی گفته می شود که موجب تامین امنیت، حفظ و حراست از اموال، اماکن و تاسیسات محدوده نگهبانی اطلاق می گردد.

وظابف نگهبان محله سه بخش 1- وظایف کلی 2- وظایف عمومی 3-وظایف خصوصی و یا اختصاصی تقسیم میگردند.

در این مقاله به  وظایف کلی و خصوصی نگهبان محله می پردازیم و در مقاله ای دیگر نیز به تشریح وظایف عمومی نگهبانان محله می پردازیم.

وظایف کلی نگهبانان محله:

انجام بخشی از خدمات انتظامی در محلات و مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری که خلاء حضور پلیس زمینه ساز وقوع جرائم و نا امنی میگردد و شامل وظایف عمومی و اختصاصی نگهبانی می باشد.

وظایف خصوصی یا اختصاصی نگهبانان محله:

علاوه بر وظایف عمومی که نگهبانان مکلف به انجام آن هستند بنا بر خصوصیات هر محل نگهبانی و انجام وظایف خاص آن محل وظایف اختصاصی توسط مدیرعامل شرکت متبوعه تعیین می گردد و به نگهبان ابلاغ می شود.

مدیرعامل و یا سرشیفت نگهبانی مکلف هستند که وظایف خصوصی مربوط به هر محل نگهبانی را به نگهبان یاد دهند و مادامی که از این جهت اطمینان حاصل نشده نگهبان را به کار نگیرند.

وظایف خصوصی مکمل وظایف و دستورات عمومی بوده که مجموع آنها وظایف کلی نگهبان را تشکیل می دهد.

هر نگهبان می بایست در موقع تعویض، نگهبان جدید را از وظایف اختصاصی و دستوراتی که دریافت داشته آگاه سازد.

لازم به ذکر است طرح نگهبان محله در اکثر شهرهای کشور به عنوان مثال کرج، رشت، قزوین، تهران و …  اجرا گردیده و موجب کاهش وقوع جرائم و افزایش احساس امنیت گردیده است.