نیروی کار

کلیه همکاران جدید الورود به منظور تشکیل پرونده پرسنلی قبل از شروع فعالیت در کارگاه میباست نسبت به تکمیل پرسشنامه ذیل و الصاق تصاویر مدارک مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نمایند لازم به توضیح است اصل کلیه مدارک می بایست در زمان مراجعه حضوری جهت تطبیق و برابر اصل نمودن به نمایند امور مالی شرکت ماهر نیرو پارسا ارائه گردد.

اسناد مورد نیاز:

-تصویر کارت ملی

-تصویر شناسنامه از تمام صفحات

-تصویر کارت پایان خدمت

-تصویر آخرین مدرک تحصیلی

-عکس متقاضی

-درج شماره حساب بانکی جهت واریز حقوق ماهیانه

-تصویر فرم ثبت نام بیمه تامین اجتماعی و یا صفحه اول دفترچه بیمه