ضوابط نگهبانی

نگهبانان می بایست به فراگیری نکات زیر اقدام نمایند.

-نگهبان می بایست همواره در محل ماموریت و نگهبانی خود حضوری به موقع و مستمر داشته باشد.

-نگهبان می بایست کلیه اتفاقات صورت گرفته در هنگام نگهبانی خود را در دفتر وقایع، ثبت نماید.

-نگهبان می بایست اطلاعات لازم در خصوص آدرس مراکز امداد و نجات و نحوه دسترسی به مراکز فوق الذکر را در محدوده محل نگهبانی خود داشته باشد، تا در مواقع لزوم با مشکل مواجه نشود.

-نگهبان می بایست نسبت به موقعیت کلانتری و یا پاسگاه محل ماموریت و نحوه دسترسی به آن آگاهی کامل داشته و همچنین جهت برقراری ارتباط و تعامل هرچه بهترنسبت به شناخت مسئولین و دیگر عوامل کلانتری یا پاسگاه محل سعی نماید.

-در هنگام انجام وظیفه و برخورد با نکات مبهم موضوع را از مسئولین ذیربط سوال نموده و آمادگی و آگاهی لازم را کسب نماید.

-هرنوع تردد مشکوک و اعمال رفتار سوء ظن برانگیز افراد محل و محدوده نگهبانی خود را زیر نظر داشته و مراتب را به معتمدین محل و  زئیس هیئت مدیره مجتمع های مسکونی و مسئولین مربوطه اطلاع دهد.

-انجام گشت زنی در محدوده نگهبانی به منظور پیشگیری از وقوع  جرایم صورت گیرد.

-هر نوع تخلف  و ایجاد مزاحمت توسط افراد شرور، اراذل و اوباش و افراد لاابالی برای ساکنین محله را به مسئولین مربوطه و پلیس 110 گزارش نماید.

-همکاری با مسئولین و معتمدین محل هنگام بروزحوادث غیر مترقبه و هوشیاری لازم در این خصوص را داشته باشد.

-همکاری با مامورین و گشت کلانتری یا پاسگاه محل در راستای انجام وظیفه را داشته باشد.

-از صحنه وقوع جرم تا رسیدن مامورین کلانتری یا پاسگاه حفاظت نماید.

-سایر وظایفی را که به موجب قرارداد منعقده به عهده نگهبان گذارده شده را انجام دهد.

-نگهبان موظف است هرگونه اخبار و اطلاعات مکتسبه مربوط به تردد و تحرکات عناصر نامطلوب و افراد بزهکار و مظنونین سطح حوزه ماموریتی خود را سریعاً به کلانتری محل یا مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام نماید.

-نگهبان موظف است اموال مکشوفه یا جایی مانده از سارقین و افراد مظنون را با تنظیم صورت جلسه به کلانتری محل تحویل دهد.

-نگهبان موظف به انجام همکاری لازم با مامورین و عوامل گشت کلانتری حوزه ماموریتی خود در خصوص حفظ صحنه جرم می باشد.

-نگهبان هنگام نیاز به تعقیب و دستگیری سارقین، مظنونین و افراد بزهکار و سایر اقداماتی که انجام آن از عهده ایشان خارج است، از کلانتری آن حوزه جهت اعزام نیرو درخواست کمک نماید.

موارد فوق نکاتی بود که شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی ماهر نیرو پارسا جهت آموزش نگهبانان از مرکز پلیس پیشگیری تهیه و به منظور اطلاع نگهبانان در راستای پیشگیری از وقوع جرم اطلاع رسانی می نماید .

به منظور آشنایی با ضرورت بکارگیری نیروهای آموزش دیده در کلیه اماکن در ذیل کلیپی از وقوع سرقت در یکی از منازل که ناشی از سهل انگاری نیروی نگهبان آن محل بوده از  وبسایت آنسیکس  درج گردیده که دیدن آن برای عموم افراد و مالکین محترم توصیه می گردد.