فرمول محاسبه حقوق و دستمزد کارگران در سال 1399

ماهر نیرو-حقوق

شرکت ماهر نیرو پارسا به منظور جلب رضایت کارکنان و تامین خواسته کارفرمایان محترم مطابق آخرین بخشنامه های قانون کار نسبت به پرداخت دستمزد کارکنان اقدام می نماید.

به استناد ماده 43 قانون کار کارگران کارمزدی برای روزهای جمعه، تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاق دریافت مزد را دارند و برابر قانون کار، کارکرد موظفی کارگر 44 ساعت در هفته می باشد و در صورتیکه در هفته یک روز تعطیل رسمی باشد به مدت هفت ساعت و بیست دقیقه از 44 ساعت کسر می گردد .

دریافتی کارگر بابت بن، مسکن، حق شیفت ، شبکاری و حق اولاد حداکثر به مدت سی روز در ماه محاسبه میگردد و در ماه های سی و یک روز و بیست و نه روز مبنای محاسبه و پرداخت سی روز می باشد.

کارگر می بایست روزانه 7 ساعت و بیست دقیقه که برابر است با 7/33 کار انجام دهند و 40 دقیقه با غذا و انجام فرائض دینی جزو ساعات کار محاسبه نمی گردد.

حداقل دستمزد روزانه کارگردر سال 1399 مبلغ 611,809  ریال می باشد.

سنوات سالانه : در صورت تکمیل  شدن یکسال سابقه کار مبلغ 1,750,000  ریال به حقوق ماهانه (سی روز کارکرد) اضافه میگردد .

حق اولاد: کارگران مرد و زن با داشتن دو سال سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی استحقاق دریافت حق اولاد را دارند.

نحوه محاسبه حق اولاد به ازای هر فرزند معادل سه روز حداقل دستمزد می باشد که مبلغ 1,835,427 ریال در سال 1399 می باشد.

تعریف پایه حقوق : مبلغی است که کارگر و کارفرما با درنظر گرفتن قانون کار با یکدیگر توافق می کنند و این مبلغ می بایست از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.

نحوه محاسبه حقوق ماهیانه:  (پایه حقوق+ افزایش سنوات سالیانه بر حسب روز) ×( تعداد روزهای کارکرد+ (جمعه و تعطیلات رسمی محدوده کارکرد)

طبق قانون کارچنانچه طی روزهای کارکرد کارگر جمعه و تعطیلات رسمی باشد، کارگر مستحق دریافت حقوق روزهای تعطیل را دارد.

حق بن ماهیانه : بابت سی روز کارکرد مبلغ 4,000,000 ریال می باشد.

حق مسکن ماهیانه : بابت سی روز کارکرد مبلغ 1,000,000 ریال می باشد.

مزایای پایان کار: (عیدی و سنوات)

نحوه محاسبه عیدی : بابت سی روز کارکرد معادل ((پایه حقوق+ افزایش سنوات سالیانه بر حسب روز) ×  5  )

نحوه محاسبه سنوات : بابت سی روز کارکرد معادل ((پایه حقوق+ افزایش سنوات سالیانه بر حسب روز) ×  2/5  )

نحوه محاسبه یک ساعت عادی کاری: (220÷ حقوق ماهیانه)

نحوه محاسبه یک ساعت اضافه کاری: (1/4 × (220÷حقوق ماهیانه))

نحوه محاسبه یک ساعت جمعه کاری: (1/96 × (220÷حقوق ماهیانه))

طبق ماده 62 قانون کار روزهای جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد و طبق تبصره 2 این ماده در صورتیکه روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

تعریف شبکاری: طبق ماده 53 قانون کار کارهایی که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد لغایت 22 شب می باشد کار روز و کار شب کارهایی که زمان اجرای آن بین ساعت 22 شب لغایت 6 بامداد قرار دارد و وفق ماده 58 قانون کار برای هر ساعت کار در شب به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

نحوه محاسبه شبکاری: ((تعداد ساعت شبکاری × یک ساعت عادی کاری) × 35%)

 تعریف شیفت صبح: چنانچه ساعت کاری کارگر از ساعت 6 بامداد لغایت 14 ظهر باشد شیفت کاری را صبح می نامند.

تعریف شیفت عصر: چنانچه ساعت کاری کارگر از ساعت 14 بامداد لغایت 22 شب باشد شیفت کاری را عصر می نامند.

تعریف شیفت شب: چنانچه ساعت کاری کارگر از ساعت 22 شب لغایت 6 بامداد باشد شیفت کاری را شب می نامند.

تعریف کار سه شیفت: اگر شیفت کاری کارگر به صورت هشت ساعته یک هفته شیفت صبح یک هفته شیفت عصر و یک هفته شیفت شب باشد کارکرد سه شیفت می نامند.

تعریف حق شیفت (نوبتکاری): طبق ماده 56 قانون کار کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می­کند و نوبت­های کار وی در صبح وعصر(دوشیفت هشت ساعت) واقع می­شود 10% و چنانچه نوبت­ها در صبح، عصر و شب (سه شیفت 8 ساعت) قرار گیرد 15% و در صورتیکه نوبت ها به صبح و شب یا عصر و شب (دو شیفت دوازده ساعت) بیافتد 22/5% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری (حق شیفت) دریافت خواهد کرد.

10-نحوه محاسبه نوبتکاری(حق شیفت): (درصد نوبتکاری× حقوق ماهیانه)

طبق ماده 64 قانون کار مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه جمعاً یک ماه است و سایر روز های تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد و برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور نسبت به مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

برابر ماده 66 قانون کار کارگرا ن نمی توانند بیش از 9 روز مرخصی سالانه خود را ذخیره نمایند.

 معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد سال 1399: طبق قانون دریافتی کارگر بابت سنوات و مرخصی استفاده نشده پایان سال معاف از مالیات می باشند و سقف معافیت  مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال تعیین میگردد؛ لازم به ذکر سنوات و مرخصی استفاده نشده مشمول مالیات حقوق نمی گردد

کسورات بیمه ای : از جمع موارد حقوق ماهیانه ، حق مسکن، بن، اضافه کاری، جمعه کاری، نوبت کاری یا شبکاری به میزان 7% به عنوان سهم کارگر بابت بیمه تامین اجتماعی کسر میگردد.

با توجه به مطالب فوق امیدواریم این مقاله توانسته باشد پاسخ سوالات کارگران عزیز را در خصوص نحوه محاسبه حقوق ودستمزد سال 1399 را داده باشد.

شرکت ماهر نیرو پارسا به عنوان پیمانکار تامین نیروی انسانی همواره با محاسبه دقیق حقوق و دستمزد کارکنان تابعه و نیز پرداخت به موقع و منظم کلیه حق و حقوق کارکنان محترم در راستای تامین رضایت آنان و نیز بهبود عملکرد کار منجر به رشد تولید و توسعه اهداف کارفرمایان عزیز گردد.