آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی

همانطوریکه می دانید موفقیت هر سازمان در گرو مدیریت صحیح و عملکرد دلسوزانه منابع انسانی آن سازمان است و در شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی نیز بهره گیری از اصول مدیریت منابع انسانی باعث موفقیت کارخانجات و سازمانها می گردد و از سوی دیگر بی توجهی و عدم رعایت اصول سازماندهی کارکنان عامل شکست سازمان ها و هدر رفت سرمایه میگردد از این رو شرکت ماهر نیرو پارسا با بهره گیری از راهکارهای مدیریت نوین در ارتقاء سطح کیفی منابع سازمانی نقش بسزایی داشته است.

بنابراین در این مقاله به منظور آشنایی بیشتر منابع انسانی با مفاهیم اولیه آن می پردازیم:

معنی منابع انسانی

منابع انسانی سازمان شامل تمام تلاش‌ها و مهارت‌ها و توانایی‌های همه افرادی است که برای این سازمان کار می‌کنند بعضی از سازمان‌ها می‌تواند این منابع انسانی را به عنوان کارکنان نیروی کار یا پرسنل و کارمندان بنامند، اما معنی پایه همه آنها یکسان است.

همه کسانی که برای یک سازمان کار می کنند در حقیقت کارگران آن سازمان هستند با این حال سازمان ها ممکن است کسانی را که کار دستی انجام می دهند کارگر بنامند و دیگران را که کار غیر دستی انجام می دهند به عنوان کارکنان و کارمندان توصیف کنند؛ مجریان یک سازمان می بایست مدیریت منابع انسانی خود را به گونه‌ای موثرتر انجام دهند تا کارکنان بتوانند در جهت منافع سازمان و همچنین رسیدن به منافع خود به خوبی کار کنند، برای این منظور ایجاد روابط پر سنلی خوب با کل نیروی کار ضروری است.

کارکردهای منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی اشاره به فعالیت های کارکنان متخصص دارد که مسئولیت اهداف پرسنل سازمان را برعهده دارند رئیس این بخش مسئول ایجاد و اجرای استراتژی های منابع انسانی سازمان و افراد آن است، کارکنان این اداره مسئول ارائه راهنمایی و کمک به مدیران و کارکنان می باشد در واقع کار آنها مدیریت افراد است؛ آن‌ها با کسب، حفظ و توسعه منابع انسانی سازمان این کار را انجام می‌دهند سیاست های بخش منابع انسانی بر تمام نیروی کار تاثیر می گذارد از این رو مسئولیت آنها در نظر گرفتن منابع همه مدیران و دیگر کارکنان است.

فرهنگ سازمان

متخصصان منابع انسانی قادر به تاثیرگذاری بر فرهنگ سازمان هستند از این رو آنها به سادگی نمی توانند شرایط موجود را بپذیرند آنها باید فعالانه رفتار کنند تا بتوانند تغییرات را پیش‌بینی کنند و اقدامات را به موقع و مناسب آغاز کنند در سازمان‌های مختلف محیط های مختلف و روشهای مختلف انجام کارها وجود دارد ممکن است تعداد زیادی باور و ارزش مشترک وجود داشته باشد هنگامی که این درک مشترک بخشی از تفکر جمعی پرسنل سازمان می شود منجر به ایجاد فرهنگ سازمانی می شود این امر به این خاطر رخ می‌دهد که کارکنان در منافع مشترک سازمان به عنوان یک کل کار می کنند.

تاثیرات داخلی و خارجی

تعامل مدیریت با انواع نیروهای داخلی و خارجی منجر به توسعه یک فرهنگ سازمان خاص می‌شود.

هدف و اهداف سازمان مسئول ایجاد یک فرهنگ است که توسط مدیریت ارشد به عنوان چشم انداز آنها در نظر گرفته می‌شود این سیاست‌ها از ساختار مهارتهای کارکنان و نگرش‌ها و کیفیت رهبری تأثیر می‌پذیرد محیط خارجی شامل مشتریان، رقبا، قوانین، دولت، تامین کنندگان و غیره نیز نقش مهمی در شکل دادن به فرهنگ سازمان دارد.

توانایی تصمیم گیری مدیریت ایجاد کانال های ارتباطی موثر و استفاده از آخرین تکنولوژی همه عواملی است که بر فرهنگ سازمان تاثیر می‌گذارد و فعالیت‌های منابع انسانی در مدیریت هر چند مسئولیت پرسنل منابع انسانی است که از افراد در یک سازمان مراقبت کنند اما همه افراد در نقش مدیریت نظارت مدیران سرپرستان و غیره باید در راستای انجام وظایف خاص منابع انسانی کار کنند؛ آنها ممکن است در انجام وظایف اضافی زیر در همکاری با بخش منابع انسانی مشارکت داشته باشند.

-انتخاب کارمند

-توجیه کارکنان جدید

-آموزش و توسعه

-ارزیابی عملکرد شیوه

-شیوه های کار

-ساختار شغل

-اجرای رویه های انضباطی