پذیرش نیرو

این شرکت به منظور پذیرش نیروی انسانی برابر نیاز پروژه های حجمی طرف قرارداد از نیروهای متخصص واجد شرایط طی فراخوان در جراید و رسانه ها دعوت به همکاری می نمایند و متقاضیان می بایست با درج مشخصات و اطلاعات فردی و نیز اعلام استعداد ،علایق و تجارب شغلی خود نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه ذیل اقدام نمایند و متعاقب آن پس از بررسی مشخصات متقاضیان کار با چک لیست مورد نیاز پروژه از افراد واجد شرایط جهت انجام مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد