پذیرش نیرو رزرو

بهین فرآیند

شرکت صنعتی بهین فرآیند صدر یک شرکت صنعتی بسیار معتبر  و فعال در زمینه تولید  انواع آرد و بوجاری است و به منظور پیش بینی نیروی رزرو جهت خط تولید متقاضیان محترم در زمینه شغل کارگر ساده (خانم) دارای شرایط ذیل جهت اشتغال در این شرکت می بایست پرسشنامه ذیل را تکمیل و ارسال نمایند.

شرایط متقاضیان:

  • خانم
  • دارای حسن سابقه کیفری و عدم اعتیاد
  • سلامتی جسمانی کامل
  • حسن خلق و انضباط کاری و دقت کاری بالا